Για την Ένωσή μας
Παρά την κρίσιμη θέση και τον ρόλο που παίζουν στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή όπου, εκτός των άλλων, οι δημογραφικές εξελίξεις - με την ευρεία έννοια του όρου - έχουν ελάχιστα αναλυθεί και συζητηθεί. Αποτελούν ταυτόχρονα ένα χώρο, όπου οι αλλαγές τα τελευταία είκοσι χρόνια ήταν τόσο έντονες, ώστε να έχουν επηρεάσει την πολιτική, οικονομική, καθώς και κοινωνική ζωή του πληθυσμού τους.
Η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα, έχουν προφανώς ανάγκη πληροφοριών και αναλύσεων, εκτός των άλλων, για ζητήματα που άπτονται της δυναμικής του πληθυσμού στην περιοχή αυτή, της δημογραφίας των μειονοτήτων (εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών), των μεταναστευτικών ρευμάτων ως και των επιπτώσεων της εξέλιξης των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και των συνθηκών υγείας στη διάρκεια ζωής των βαλκανικών πληθυσμών.
Σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το προαναφερθέν κενό, μια ομάδα δημογράφων απεφάσισε, το 1996, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο, το Δίκτυο DEMOBALK (Δημογραφία των Βαλκανίων), το οποίο το 2007 μετεξελίχθηκε σε διεθνή Επιστημονική Ένωση με έδρα την Ελλάδα. Η Ένωση αυτή που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ).
Η διεύρυνση και η νομική κατοχύρωσή του δεν άλλαξαν στο ελάχιστο τους αρχικούς στόχους του δικτύου DEMOBALK. Η νέα Ένωση επιδιώκει:
Να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και φορέων που εξετάζουν θέματα που
άπτονται των πληθυσμιακών εξελίξεων στα Βαλκάνια
Να προωθήσει την ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών
Να δημιουργήσει μια βάση εθνικών και περιφερειακών δημογραφικών δεδομένων
Να προτείνει και να υλοποιήσει συγκριτικές έρευνες και μελέτες
Να αξιολογήσει τις συνέπειες των δημογραφικών τάσεων και να ευαισθητοποιήσει τα θεσμικά όργανα για
τα ενδεχόμενα προβλήματα που θέτουν
Να οργανώσει επιστημονικές συναντήσεις
Να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα των πλέον αξιόλογων εργασιών
Εκτός από τη δημιουργία και τη διαρκή ανατροφοδότηση μιας βάσης δημογραφικών δεδομένων (βάσης συνδεδεμένης με ένα χαρτογραφικό αρχείο και ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών), η Ένωση DEMOBALK επένδυσε και σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα οργάνωσης διεθνών συνεδρίων και δημοσιεύσεων.
Επιπλέον, χάρη και στην ενεργό συμμετοχή των μελών της, έχει εμπλακεί εδώ και πολλά χρόνια σε δραστηριότητες συλλογής στατιστικών δεδομένων στα Βαλκάνια. Τα μέλη της Ένωσης συμμετέχουν επίσης, σε διάφορα εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά και επαγγελματικά προγράμματα δημογραφίας και στατιστικής.
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français