Καταστατικό
Άρθρο 1. Σύσταση Συλλόγου
Συστήνεται Σύλλογος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 78 επ. ΑΚ, που διέπεται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες.
Άρθρο 2. Επωνυμία – Σφραγίδα
Η επωνυμία του Συλλόγου θα είναι «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ» και θα μπορεί να αναγράφεται σε ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφρασή της.
Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα με τις λέξεις «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ» στην περιφέρεια, την έδρα (Βόλος) και το έτος ίδρυσής του (2007).
Άρθρο 3. Έδρα
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Βόλος (Αλαμάνας 1, Πεδίον Άρεως).
Άρθρο 4. Σκοπός
Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάληψη και προαγωγή κάθε δραστηριότητας, κυρίως δε - χωρίς η απαρίθμηση να είναι περιοριστική – η συγκέντρωση ενημερωτικών στοιχείων, η μελέτη, η έρευνα και η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων με στόχο τη διερεύνηση της δημογραφικής κατάστασης των Βαλκανίων (ή ακόμη της σύγκρισής της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου), την πιθανή εξέλιξή της (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα), τη διερεύνηση των επιλογών και των στρατηγικών που μπορούν να υιοθετηθούν απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των φορέων λήψης μέτρων σε συγκεκριμένα ζητήματα.
Η συμβολή με όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα στον προβληματισμό για τις δημογραφικές εξελίξεις, τις τάσεις και προοπτικές τους ως και τις μεσο-μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους.
Πιο συγκεκριμένα ο Σύλλογος θέτει κατά προτεραιότητα ως σκοπούς:
Να ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα σε επιστήμονες και οργανισμούς που ενασχολούνται με ζητήματα που άπτονται των δημογραφικών εξελίξεων στα Βαλκάνια και στον ευρύτερο περίγυρό τους (Ευρώπη, Παρευξείνιες και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου).
Να προάγει την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών.
Να δημιουργεί χωρικές βάσεις δημογραφικών δεδομένων.
Να διεξάγει και να στηρίζει έρευνες και συγκριτικές μελέτες.
Να αξιολογεί τις συνέπειες των δημογραφικών τάσεων και να ευαισθητοποιεί τους φορείς ως προς τις συνέπειές τους.
Να διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις.
Να διαδίδει τις πιο αξιόλογες εργασίες.
Τα μέσα δράσης του Συλλόγου θα είναι τα πιο διαδεδομένα που προβλέπονται από τον νόμο, και κυρίως (χωρίς αυτή η απαρίθμηση να μπορεί να θεωρηθεί περιοριστική): συγκέντρωση ενημερωτικών στοιχείων, μελέτες και έρευνες, συμβουλές, συναντήσεις, διαλέξεις και συνέδρια, επιμορφώσεις, δημοσιεύσεις κλπ.
Οι γλώσσες εργασίας του Συλλόγου είναι η ελληνική, η γαλλική και η αγγλική.
Άρθρο 5. Πόροι
Οι οικονομικοί πόροι του Συλλόγου θα προέρχονται από:
Τα τέλη εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών του.
Τα τέλη εγγραφής στα σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνει.
Τις τυχόν κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές, και επιχορηγήσεις ελληνικών και αλλοδαπών οργανισμών, φορέων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και φυσικών προσώπων.
Έσοδα από την περιουσία του.
Κάθε πόρος που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου.
Πρόσοδοι από προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Συλλόγου και φορέων.
Το αντίτιμο από τη διάθεση των εκδόσεών του.
Κατά τη διάρκεια της δράσης του Συλλόγου το σύνολο των εσόδων του από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των σκοπών του.
Άρθρο 6. Μέλη
Ως μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα - επιστήμονες που ενασχολούνται με θέματα που άπτονται της δημογραφίας, έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν κοινά ενδιαφέροντα και στόχους με αυτά του Συλλόγου και θέλουν να συμμετάσχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγμάτωση των σκοπών του, αποδεχόμενοι όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Τα μέλη διακρίνονται σε ενεργά και επίτιμα.
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, μετά από πρόταση του Δ.Σ., με απόφαση της Γ.Σ. (και με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό για την είσοδο των ενεργών μελών) επιστήμονες κύρους οι οποίοι συνεισφέρουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
Άρθρο 7. Υποχρεώσεις των μελών
Με εξαίρεση τα επίτιμα μέλη, τα οποία απαλλάσσονται, κάθε μέλος του Συλλόγου υποχρεούται να εισφέρει, εκτός από το τέλος εγγραφής, τακτικά και εμπρόθεσμα την ετήσια συνδρομή του.
Το ποσό του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Γ.Σ., σήμερα δε καθορίζεται με το παρόν στο ποσό των 20,00 € για το τέλος εγγραφής και στο ποσό των 10,00 € για την ετήσια συνδρομή.
Τα μέλη οφείλουν να συμβάλλουν με κάθε πρόσφορο μέσο στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου χωρίς αμοιβή, οφείλουν να τηρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να διαφυλάσσουν τα επαγγελματικά μυστικά του Συλλόγου, να προστατεύουν το όνομα και την καλή φήμη του και να ενεργούν με γνώμονα το κοινό συμφέρον.
Άρθρο 8. Δικαιώματα των μελών
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα:
Να μετέχουν ελεύθερα στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (τα ενεργά μέλη εφόσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά).
Να συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις και συνεδριάσεις και σε όλες τις εκδηλώσεις και να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων στις Γ.Σ. (στην τελευταία περίπτωση μόνον τα ενεργά μέλη, εφόσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά).
Να εκλέγουν και να εκλέγονται (τα ενεργά μέλη μόνον, εφόσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά) στο Δ.Σ. και σε όλα τα αξιώματα. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. ούτε δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Άρθρο 9. Είσοδος μελών
Εγγραφή νέου μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση στο Δ.Σ., στην οποία εκθέτει την ιδιότητά του και το έργο του, δηλώνει το ενδιαφέρον του να καταστεί μέλος και δηλώνει ότι αποδέχεται τους από τον Σύλλογο επιδιωκόμενους σκοπούς. Η απόφαση λαμβάνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του και για την εγγραφή του νέου μέλους απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και αντιπροσωπευομένων στη Γ.Σ. ενεργών μελών.
Μετά τη λήψη της παραπάνω απόφασης, η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου αποκτάται με την καταβολή του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
Άρθρο 10. Έξοδος μελών
Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο, εφόσον κάνει γνωστή την πρόθεσή του αυτή με έγγραφη αίτησή του 3 μήνες τουλάχιστον προ της λήξεως του λογιστικού έτους, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του.
Σε καμία περίπτωση εξερχόμενο μέλος δεν μπορεί να αξιώσει οποιοδήποτε ποσό από την περιουσία, που προέρχεται από την δράση του Συλλόγου, παροχές τρίτων, επιχορηγήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Άρθρο 11. Διαγραφή μελών
Το μέλος μπορεί να διαγραφεί μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. ή εάν το ζητήσει το 1/3 των ενεργών μελών με απόφαση της Γ.Σ. Το μέλος μπορεί επίσης να διαγραφεί εάν δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του ή για σπουδαίους λόγους, όπως εάν βλάπτει το έργο του Συλλόγου, παρακωλύει τη δράση του, τον δυσφημεί ή αδιαφορεί συστηματικά ή δεν συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητές του.
Της διαγραφής προηγείται ειδοποίησή του 10 ημέρες πριν από τη Γ.Σ. στην οποία θα συζητηθεί η διαγραφή του. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και αντιπροσωπευομένων ενεργών μελών της Γ.Σ.
Άρθρο 12. Όργανα
Όργανα του Συλλόγου είναι:
Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 13. Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τυχόν δεν αναφέρεται στο καταστατικό.
Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:
Καθορίζει τον προσανατολισμό του προγράμματος δράσης, χαράσσει τη γενική πολιτική του Συλλόγου και ελέγχει την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Ελέγχει τις ενέργειες του Δ.Σ. και την οικονομική και ηθική κατάσταση του Συλλόγου.
Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό.
Εγκρίνει την ετήσια έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, τον ισολογισμό και επικυρώνει λογαριασμούς.
Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αποφασίζει τη διάλυση του Συλλόγου, την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου.
Εγκρίνει την είσοδο νέων μελών και τη διαγραφή μελών.
Ερμηνεύει τους όρους του καταστατικού.
Αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα ενεργά μέλη του Συλλόγου και τα επίτιμα μέλη. Τα ενεργά μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλο ενεργό μέλος εφοδιασμένο με σχετική γραπτή εξουσιοδότηση.
Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων ενεργών μελών, εκτός εάν σε συγκεκριμένο όρο του παρόντος προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Μυστική ψηφοφορία μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/3 των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων ενεργών μελών.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται τα μισά τουλάχιστον του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων ενεργών μελών . Στην επαναληπτική Γ.Σ. υπάρχει απαρτία όσα ενεργά μέλη και αν παρευρίσκονται. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Συλλόγου προεδρεύει των Γ.Σ. και ο Γραμματέας του Συλλόγου τηρεί τα πρακτικά.
Η Γ.Σ. συνέρχεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που προσυπογράφεται από τον Γραμματέα και αποστέλλεται στα μέλη ταχυδρομικά ή με μειλ/φαξ 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλησή της. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος (ο οποίος μπορεί να είναι στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και εκτός της έδρας του Συλλόγου), τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η μνεία ότι, εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα αναφέρονται, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Η επαναληπτική Γ.Σ. θα πρέπει να διεξαχθεί το αργότερο εντός 7 ημερών από την τακτική Γ.Σ. η οποία δεν είχε απαρτία.
Μπορεί να συζητηθεί στη Γ.Σ. και θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εφόσον ζητηθεί από την πλειοψηφία των ενεργών παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά κάθε δύο χρόνια μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων ενεργών μελών με αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύγκληση της Γ.Σ. εντός 15 ημερών από την κατάθεση της αίτησης και συγκαλεί τη Γ.Σ. εντός 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης.
H Γ.Σ. προκειμένου να αποφασίσει για τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του Συλλόγου ή διάθεση της περιουσίας βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά των ταμειακά τακτοποιημένων ενεργών μελών, οι δε αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων ενεργών μελών.
Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.
Άρθρο 14. Αρχαιρεσίες
Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή για να τις διενεργήσει.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται 3 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας στο Δ.Σ. και όλα τα ονόματα των υποψηφίων γράφονται σε ένα ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Η εφορευτική επιτροπή κρίνει το έγκυρο των ψηφοδελτίων, εξάγει το αποτέλεσμα μετά από μυστική ψηφοφορία και ανακηρύσσει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι 5 υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι 3 υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 15. Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση.
Μέσα σε 5 ημέρες από την εκλογή τους το αργότερο τα μέλη που εκλέχθηκαν συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
Σε περίπτωση απουσίας, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο ένας από τους δύο Αντιπροέδρους.
Σε περίπτωση κένωσης μίας θέσης στο Δ.Σ. η θέση δεν αναπληρώνεται.
Σε περίπτωση κένωσης δύο ή περισσοτέρων θέσεων τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να προκηρύξουν εντός 15 ημερών εκ νέου εκλογές για την πλήρωση των κενών θέσεων. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα και δεν δικαιούνται αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Θα μπορούν όμως να ζητούν την απόδοση των εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής, εφόσον έχουν μετακινηθεί για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.
Άρθρο 16. Αρμοδιότητες ΔΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και ασχολείται με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο δεν είναι αρμόδια η Γ.Σ. ή η τελευταία παραπέμψει για εξέταση και λήψη απόφασης.
Ειδικότερα καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης του Συλλόγου και υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ. το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση ανάγκης εξουσιοδοτεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε από τα μέλη του ή ακόμη από τα μέλη του Συλλόγου για να φέρει σε πέρας ειδικές αποστολές.
Αποφασίζει για αγορές, μισθώσεις, δανεισμούς από πιστωτικά ιδρύματα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.
Άρθρο 17. Συνεδριάσεις ΔΣ
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και εκτός της έδρας της εταιρίας.
Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του Δ.Σ. με αίτησή τους στον Πρόεδρο και η σύγκληση αυτή είναι υποχρεωτική μέσα σε 7 ημέρες από την αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ένας Αντιπρόεδρος ή οι Σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.
Το Δ.Σ. δεν μπορεί να αποφασίσει εάν δεν είναι παρόντα ή δεν εκπροσωπούνται τρία τουλάχιστον μέλη του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι μόνο άλλο μέλος του Δ.Σ.. Κατά τη συνεδρίαση κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τέσσερις συνεδριάσεις διαγράφεται από το Δ.Σ. και αντικαθίσταται με ευθύνη του Προέδρου από τον πρώτο επιλαχόντα.
Άρθρο 18. Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα, σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον όλων των δημόσιων και δημοτικών Αρχών, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και όλων των δικαστηρίων.
Συγκαλεί τις Γ.Σ. και το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής. Συντονίζει τη λειτουργία του Συλλόγου και γενικά ελέγχει οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από έναν από τους Αντιπροέδρους. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να αναθέσει με εξουσιοδότηση μέρος ή όλες τις αρμοδιότητές του σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.
Άρθρο 19. Αρμοδιότητες Ταμία
Ο Ταμίας τηρεί τα διαχειριστικά και ταμειακά βιβλία του Συλλόγου, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, ενεργεί τις πληρωμές με βάση σχετικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο. Καταθέτει τα χρήματα που συγκεντρώνει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, η επιλογή της οποίας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε χρόνο έκθεση καθώς και οικονομικό απολογισμό στις τακτικές Γ.Σ. Είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειψη χρημάτων ή απώλεια διαχειριστικών βιβλίων και δικαιολογητικών.
Υποχρεούται να παρουσιάζει τα δικαιολογητικά του ταμείου σε έκτακτο έλεγχο, όταν αυτό ζητηθεί από το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο Ταμίας αναπληρώνεται, όταν παραστεί ανάγκη, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
Άρθρο 20. Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα
Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, το βιβλίο μελών, τη σφραγίδα και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Συλλόγου.
Άρθρο 21. Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά και η θητεία της είναι διετής. Ασκεί ταμειακό και διαχειριστικό έλεγχο του Δ.Σ. και υποβάλει σχετική έκθεση στην Τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη Γ.Σ., εάν αυτή το κρίνει απαραίτητο. Η Ε.Ε. στην πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίασή της εκλέγει πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.
Άρθρο 22.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις των σχετικών νόμων και των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και η ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού αυτού, σε περίπτωση κάποιας ασάφειας, αφήνεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 23.
Ο Σύλλογος «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ» μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να ιδρύσει παραρτήματα σε άλλες βαλκανικές χώρες.
Άρθρο 24.
Το καταστατικό αποτελείται από 24, με το παρόν, άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και θα ισχύει από την καταχώρισή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Παρίσι, 5 Οκτωβρίου 2012
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français